Privacy verklaring Cultuurbedrijf RIQQ

Wat doet RIQQ met je gegevens?
Afbeelding behorende bij Privacy verklaring Cultuurbedrijf RIQQ

Privacyverklaring en disclaimer

Cultuurbedrijf RIQQ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Cultuurbedrijf RIQQ respecteert de privacy van jou als websitebezoeker, klant, relatie en dienstverlener. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Cultuurbedrijf RIQQ draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@cultuurbedrijfriqq.nl

Cultuurbedrijf RIQQ
Postbus 322
6950 AH Dieren

Kamer van Koophandel: 55084176

Contactpersoon: Marjan Mali
Telefoonnummer: 0313-415603
Emailadres: info@cultuurbedrijfriqq.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Website, nieuwsbrief, e-mail en social media
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Op onze website is het mogelijk om je op te geven voor een nieuwsbrief. Wij vragen hiervoor enkel je naam en emailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om een nieuwsbrief toe te sturen om jou te informeren over de activiteiten van Cultuurbedrijf RIQQ. Door het invullen van deze gegevens geef jij hiervoor toestemming. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons per email verstrekt (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en emailadres of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Jouw facebookprofiel is voor ons zichtbaar indien je aan ons een bericht toezendt.

Kaartverkoop voorstelling, concert en evenement
Wanneer jij een kaartje bij ons koopt vragen wij je om een aantal persoonsgegevens te verstrekken.
Je kunt een kaartje kopen door
- in te loggen met je account; (emailadres en wachtwoord)
- een account aan te maken; (naam, postcode en emailadres)
- in te loggen met je facebookaccount. (naam, profielfoto, emailadres en geboortedatum)

Door een betaling aan Cultuurbedrijf RIQQ te doen verstrek je als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.
Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een juiste manier uitvoering te geven aan onze dienstverlening, gericht diensten aan te bieden, contact op te nemen en eventuele klachten op te lossen.

Als je klant bent kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met informatie over de activiteiten van Cultuurbedrijf RIQQ. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Deelnemers projecten
Neem je deel aan een project dan hebben wij jouw naam, telefoonnummer en emailadres nodig. Als het project leeftijdsafhankelijk is, zullen wij naar jouw geboortedatum vragen. Een adres zullen wij enkel vragen als dit nodig is voor vervoer.

Cultuurbedrijf RIQQ kan aan jou eventueel meer informatie vragen voor onderzoek. Hiervoor wordt vooraf expliciete toestemming verleend en de gevraagde gegevens worden geanonimiseerd.

Kunstenaars en dichtersgroep
Aan kunstenaars en dichters stelt Cultuurbedrijf RIQQ ruimtes beschikbaar. Om deze te faciliteren hebben wij een naam, telefoonnummer en emailadres nodig. Tevens worden bij toestemming werken gepubliceerd op de website van Cultuurbedrijf RIQQ. Hierbij wordt jouw naam en eventueel eigen website vermeld. Daarnaast willen wij kunnen informeren over zaken aangaande het werkgebied van kunstenaars en dichters.

ICC’ers

Schoolcoördinatoren van scholen uit de regio komen bij Cultuurbedrijf RIQQ bij elkaar. Wij willen de coördinatoren informeren over cultuurprogrammering, visie en beleid en de samenwerking aangaan. Wij verzamelen bedrijfsgegevens en naam, emailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon.

Samenwerkingspartners en netwerken amateurkunsten en programmeurs
Cultuurbedrijf RIQQ heeft van haar samenwerkingspartners organisatienaam, adres, postcode en plaats en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of door de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. Deze informatie wordt gebruikt voor benadering voor samenwerking en om hen te informeren over zaken aangaande het werkgebied.

Subsidieaanvragers
Om een subsidie aanvraag te beoordelen heeft Cultuurbedrijf RIQQ de volgende gegevens nodig: Organisatiegegevens, naam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon en de financiële jaaroverzichten.

Aanbieders in publicaties
Het is bij Cultuurbedrijf RIQQ mogelijk om als culturele partij in de gemeente aanbod te plaatsen in publicaties van Cultuurbedrijf RIQQ. Hierbij gaat het om organisatiegegevens en naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon.  Door een eventuele betaling aan Cultuurbedrijf RIQQ te doen verstrek je jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Nieuwsbrief voor klanten en deelnemers
Als je klant of deelnemer bent kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met informatie over de activiteiten van Cultuurbedrijf RIQQ. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Potentiële relaties
Mocht je geen relatie van ons zijn dan kan het toch zijn dat wij contact met je opnemen. Wij nemen hierbij de regelgeving van de AVG, maar ook Telecommunicatie in acht.

Als wij bijvoorbeeld een tip van iemand om jou eens te bellen, zullen wij aan diegene vragen of jij als potentiële relatie op de hoogte bent van het feit dat wij jou kunnen berichten en hiermee content bent. Wij zullen dan jouw naam, eventuele functie, emailadres en telefoonnummer noteren. Het kan ook zijn dat wij op de website van jouw bedrijf of organisatie gegevens vermeld zien staan en deze gebruiken om contact met jou op te nemen. Wij zullen indien wij geen toestemming hebben niet vragen naar een specifiek persoon, maar bijvoorbeeld naar de betreffende afdeling die op de website staat vermeld.

Dienstverleners
Cultuurbedrijf RIQQ heeft ook contact met (potentiële) dienstverleners. Wij hebben van deze dienstverleners de Cultuurbedrijf RIQQ, adres, postcode en plaats en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverleners verstrekt zij aan Cultuurbedrijf RIQQ een factuur met daarop de Cultuurbedrijf RIQQ, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en tenaamstelling, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Huurders
Cultuurbedrijf RIQQ biedt een plek waar lokale ondernemers docenten een ruimte huren. Wanneer jij je aanmeldt voor deze plek vragen wij je om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen jou om (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een juiste manier uitvoering te geven aan de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt, contact op te nemen en eventuele klachten op te lossen.

Een keer per maand zenden wij jou per post of email een factuur toe. Door een betaling aan Cultuurbedrijf RIQQ te doen verstrek je als huurder jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Cameratoezicht
Buiten de gebouwen van Cultuurbedrijf RIQQ is sprake van cameratoezicht. Dit vanwege een gerechtvaardigd belang, namelijk de veiligheid van jullie als bezoekers, maar ook het voorkomen van inbraak en als er ingebroken is het vergemakkelijken van strafrechtelijk onderzoek.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

- om met je in contact te kunnen treden;

- het beantwoorden van vragen;

- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klanten/huurders;

- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met dienstverleners;

- om een ieder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;

- het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;

- het afhandelen van betalingen en versturen van facturen;

- het versturen van nieuwsbrieven;

- het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Cultuurbedrijf RIQQ;

- het voldoen aan eventuele andere wettelijke verplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat de Cultuurbedrijf RIQQ zonder contactgegevens bijvoorbeeld niet met jou in contact kan treden. Tevens kan Cultuurbedrijf RIQQ zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de situaties, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de betreffende afspraken die met elkaar zijn gemaakt.

Rechten van betrokken

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cultuurbedrijf RIQQ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Cultuurbedrijf RIQQ hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cultuurbedrijfriqq.nl. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je ook contact opnemen met Marjan Mali door te bellen 0313-415603. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen. Ook kunt je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag)

Bewaren van persoonsgegevens

Cultuurbedrijf RIQQ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of facebook dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien je geen klant, huurder, relatie, samenwerkingspartner of dienstverlener bij ons bent of wordt of toestemming hebt gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij naar de cookieverklaring.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven zullen jouw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Cultuurbedrijf RIQQ is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Cultuurbedrijf RIQQ zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, betalingen, facturen en e-mails.

Als het gaat om potentiële relaties dan zal Cultuurbedrijf RIQQ, adresgegevens en telefoonnummer en eventueel naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon zullen worden verwijderd als de potentiële klant of relatie aangeeft niet meer in het systeem te willen worden opgenomen.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zal Cultuurbedrijf RIQQ, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners samenwerkingspartners huurders e.d. worden deze gegevens ook bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Gegevens met betrekking tot een subsidieaanvraag worden voor de duur van 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Wij delen deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Tussen Cultuurbedrijf RIQQ en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Cultuurbedrijf RIQQ worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Cultuurbedrijf RIQQ jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Cultuurbedrijf RIQQ hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Als het gaat om derde partijen kun je denken aan een ticketsysteem, hostingspartij, websitebeheerder, vormgever, accountant, ons boekhoudpakket, cloudopslag, emailprogramma, agenda en contactbeheer.

Ook kan er sprake zijn van het inhuren van dienstverleners om bepaalde werkzaamheden uit te oefenen in het kader van de opdracht. Ook deze dienstverleners beschikken in sommige gevallen over bepaalde persoonsgegevens.

Wijziging

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juli 2019.

 

Cookies

Functionele cookies

Geen

Niet functionele cookies Doel
_gat, _ga, _gid Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
   

Google Analytics

Cultuurbedrijf RIQQ verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de Website door gebruik van het programma Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt. Wij kunnen een IP-adres nooit terugleiden tot een bepaalde gebruiker. We plaatsen deze cookies met het doel inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers en op basis daarvan cultuurbedrijfriqq.nl te verbeteren.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.