Vacature: Algemeen lid Raad van Toezicht de Zoomerij

Afbeelding behorende bij Vacature: Algemeen lid Raad van Toezicht de Zoomerij |

De Raad van Toezicht van de Zoomerij zoekt een enthousiast en betrokken persoon die ervaring heeft in een bestuurlijke rol en intrinsieke belangstelling heeft voor de culturele sector en de bibliotheek. Stichting de Zoomerij is ontstaan uit de fusie tussen de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ en werkzaam in de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal.

Wat ga je doen?

Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) van de Zoomerij volgen de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Deze Code bevordert goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke impact en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.

De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene bedrijfsvoering van de stichting. Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht.

De RvT benoemt en adviseert de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord. De RvT keurt jaarstukken en het beleidsplan en heeft verantwoordelijkheden bij belangrijke beslissingen en de keuze van de accountant. De RvT vergadert zes keer per jaar.

Wie zoeken we?

De leden van de RvT vormen samen een multidisciplinair team en vullen elkaar aan. Ze hebben een brede kijk op het totale beleid van de Zoomerij en opereren onafhankelijk en kritisch, met een focus op integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor deze vacature zoeken we een toezichthouder met:

  • Sterke affiniteit met en een intrinsieke belangstelling voor de culturele sector en de bibliotheek.
  • Ervaring in een bestuurlijke rol in een of meer van de volgende sectoren: kunst en cultuursector, bedrijfsleven, (jeugd)zorg-/welzijnsinstellingen, sport, openbaar bestuur, rechterlijke macht.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief en/of binding met het werkgebied van de Zoomerij.
  • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder; bekendheid met de issues van cultural governance.
  • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
  • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
  • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder.
  • Voldoende beschikbaarheid.

Leden van de RvT ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.000 per jaar.

Over de Zoomerij

De Zoomerij inspireert jong en oud met verhalen, kunst, cultuur en waardevolle ontmoetingen en draagt eraan bij dat iedereen volwaardig kan meedoen aan onze samenleving. We stimuleren mensen om hun lees-, schrijf-, reken-, en digitale vaardigheden te verbeteren en zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot, en kunnen deelnemen aan, een rijk cultureel aanbod in hun eigen leefomgeving. We werken samen aan beleven met betekenis. De Zoomerij geeft mensen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte. Onze dienstverlening is laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij. Vanuit onze eigen locaties, maar ook op scholen, dorpen, wijken en buurten en zelfs bij mensen thuis, verbinden we ons met inwoners en partners.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Paul van Roosmalen, voorzitter Raad van Toezicht, tel 06 - 45 21 67 34.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Dorieke Bosman, medewerker personeelszaken en secretariaat van de Zoomerij, tel. 0313 - 41 97 61.

Solliciteren

Wat trekt je aan in deze vacature? Reageer voor 24 februari 2024 via secretariaat@dezoomerij.nl, t.a.v. de Raad van Toezicht. Je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. De gesprekken worden gevoerd door een delegatie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Het streven is het nieuwe lid in de vergadering van 25 april 2024 voor te dragen en te benoemen.