Goed nieuws!

'Covid steun in de rug'

Goed nieuws!

Vanaf 2 februari is de gemeentelijke regeling ‘Covid steun in de rug’ van kracht. Onder andere culturele organisaties en verenigingen kunnen een beroep doen op deze regeling. De gemeente hoopt met deze regeling de door corona geleden schade zoveel als mogelijk te beperken en de vele prachtige culturele organisaties die Rheden rijk is in het zadel te houden. 

Lees hieronder het persbericht over de regeling of surf naar www.rheden.nl/covidsteuninderug voor alle informatie en het aanmeldformulier.

Let op! De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Steun voor Rhedense organisaties 

Gemeente Rheden heeft drie corona-subsidieregelingen voor organisaties uit de culturele sector, vrijwillige gemeenschapsvoorzieningen, sportorganisaties en toeristische ondernemers. Vanuit de provincie Gelderland en het Rijk zijn deze coronamiddelen beschikbaar gesteld om lokale organisaties te ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

In de subsidieregelingen staat welke organisaties onder welke voorwaarden aanspraak kunnen maken op een financiële ondersteuning. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Subsidieregeling cultuur
Voor de lokale culturele sector is er vanuit het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld met een subsidieplafond van € 389.000,-. Deze coronamiddelen zijn bedoeld voor drie categorieën:
amateurkunst/-verenigingen 
cultuurknooppunten cultuureducatie
overige culturele instellingen zoals muziekscholen, galerieën, cursusaanbieders van zang, muziek, schilderen, beeldende kunst, musea en literatuur.

Subsidieregeling gemeenschapsvoorzieningen
Vanuit het Rijk is er ook een bedrag beschikbaar van maximaal € 39.000,-. Dit bedrag is bestemd voor vrijwillige gemeenschapsvoorzieningen zoals dorpshuizen, inloophuizen, ofwel vrijwilligersorganisaties die hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving.

Subsidieregeling toerisme en sport
Vanuit provinciale middelen is er een subsidieregeling voor sportorganisaties en ondernemers uit de toeristisch-recreatieve branches. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van maximaal € 62.000,-.

Wie het eerst komt

De regelingen en de aanmeldformulieren zijn vanaf 2 februari te vinden op de website van de gemeente. ( www.rheden.nl/covidsteuninderug )De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De regeling voor gemeenschapsvoorzieningen en culturele organisaties kan aangevraagd worden tot 1 september en die voor toerisme en sport tot 1 mei. Voor vragen over de regelingen verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Wethouder Dorus Klomberg: “Ik ben blij dat het Rijk en de provincie deze middelen beschikbaar hebben gesteld. Maar ik begrijp ook heel goed dat het nooit alle opgelopen schade in de afgelopen maanden kan vergoeden. Toch hopen wij, als college van de gemeente Rheden, dat deze subsidies een steuntje in de rug kunnen zijn en dat de verschillende branches het hierdoor nog even vol kunnen houden”.